HOME ค่าน้ำ / คงค้าง ค่าค้าง ค่าน้ำ / ค่าสาธารณะ About Login

หมู่บ้านชื่นชีวา

ยินดีต้อนรับเข้าหมูบ้าน

หมู่บ้านชื่นชีวาเป็นหมูบ่านขนาดเล็กที่มี ประมาณ 300 หลังเรือน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหอคอย สุพรรณบุรี เป็นบ้านแฝดชั้นเดียว ติดกัน ตามมาตรฐานของหมู่บ้าน มีทางเข้า-ออกหมู่บ้าน 2 ทางและสะดวกมากกับการอยู่อาศัย ติดโรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล ติดถนนใหญ่ การเดินทางจากสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เกิน 3 - 6 นาที มี Lineman foodpanda ผ่าน 7 - 11 ก็เข้าถึง อายุหมู่บ้านสร้างมากกว่า 10 ปี

Random Name